Provozní řád tělocvičny

Vstup do tělocvičny a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto provozním řádem, stvrzují že porozumněli jeho znění a zavazují se jej dodržovat.
 1. Návštěvník tělocvičny je povinen řídit se provozním řádem tělocvičny a pokyny instruktorky Pilates.
 2. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a cvičí na svou vlastní zodpovědnost.
 3. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15ti let. Je-li mladší (7 – 14 let), je mu vstup do tělocvičny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let (rodiče, sourozenci). Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí cvičence mladšího 15ti let, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.
 4. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí tělocvičny nebezpečné, a tudíž zcela nevhodné. Přivede-li však návštěvník tělocvičny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru tělocvičny a vylézalo na cvičební pomůcky.
 5. Do všech prostor tělocvičny je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek. V těchto případech je obsluha oprávněna kdykoliv vyzvat tyto osoby k opuštění tělocvičny. Pokud tak neučiní, mohou být z tělocvičny bez náhrady vyvedeny.
 6. Návštěvník odpovídá v plné výši za škody způsobené provozovateli tělocvičny.
 7. Za věci návštěvníků provozovatel tělocvičny nezodpovídá.
 8. Před vstupem do tělocvičny je každý návštěvník povinen se vyzout.
 9. Po ukončení cvičení návštěvník zaplatí za lekci. Pokud má návštěvník permanentku nebo voucher, předloží ji instruktorce Pilates pro odepsání lekce.
 10. Návštěvníci jsou povinni respektovat příkazy instruktorky Pilates. Pokud neuposlechnou, mohou být z tělocvičny ihned vykázáni.
 11. Návštěvník je povinen nerušit ostatní při tréninku, být slušný a být ohleduplný vůči ostatním osobám nacházejícím se v tělocvičně.
 12. Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a cvičí bez obuvi. V případě, že tak neučiní, může být instruktorkou Pilates vykázán. Každý cvičenec musí mít ručník.
 13. Cvičební pomůcky používá cvičenec vždy šetrně, pouze k účelům, pro které jsou vyrobeny. V případě, že cvičenec používá zařízení i po upozornění obsluhy nevhodně, může být z tělocvičny vykázán.
 14. Použité cvičební pomůcky je každý cvičenec povinen uklidit na místo k tomu určené.
 15. Po ukončení cvičení cvičenec zkontroluje, zda v prostoru celé tělocvičny nic nezapomněl (za věci zapomenuté v tělocvičně nenese provozovatel tělocvičny žádnou odpovědnost).
 16. Návštěvník je povinen opustit veškeré prostory před uzamčením budovy.

Provozovatel: Hana Ihnátová
IČ: 76352994
Sídlo: Hornoměstská 549/16, 795 01, Rýmařov
Telefon: 775 003 671
Web: www.mylifefit.cz